อังคาร, 02 มี.ค. 2021

กรุณาเลือกภาษา

Thai Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean

ดาวน์โหลดแนะนำ

QR Code อบต.สามพระยา
สภาพทางสังคม - องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา
ศาสนา

     ประชาชนนับถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม
       วัด/สำนักสงฆ์ 2 แห่ง คือ วัดช้างแทงกระจาด และ วัดอ่างหิน
       มัสยิด 3 แห่ง คือ มัสยิดดารุซอลีฮีน, มัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะห์ซาน และ มัสยิดดารุ้ลมู่ฮายีรีน

การสาธารณสุข

     สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน 2 แห่ง คือ
       สถานีอนามัยบ้านช้างแทงกระจาด
       สถานีอนามัยบ้านอ่างหิน

การศึกษา

     โรงเรียนสังกัดการประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง คือ
       โรงเรียนบ้านดอนมะกอก
       โรงเรียนวัดช้างแทงกระจาด (จันทร์จำนงค์)
       โรงเรียนบ้านอ่างหิน

     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง คือ
       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามพระยา
       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช้างแทงกระจาด (อนุบาล 3 ขวบ)

     โรงเรียนสำหรับคนพิการ จำนวน 1 แห่ง คือ
       โรงเรียนศึกษาพิเศษเพชรบุรีปัญญานุกุล

     โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จำนวน 1 แห่ง คือ
       โรงเีรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี

     สถาบันระดับอุดมศึกษา จำนวน 4 แห่ง คือ
       มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
       มหาวิทยาลัยนานาชาติเว็บสเตอร์
       มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด
       วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี