เสาร์, 06 มี.ค. 2021
หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา

กรุณาเลือกภาษา

Thai Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean

ดาวน์โหลดแนะนำ

QR Code อบต.สามพระยา
ประวัติความเป็นมา-อบต.สามพระยา
     เดิมตำบลสามพระยาขึ้นอยู่กับตำบลห้วยทรายเหนือ แยกเป็นตำบลสามพระยา เมื่อ พ.ศ. 2537 เพื่อสะดวกในการปกครอง โดยแบ่งเป็น 6 หมู่บ้าน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง มีภูเขาล้อมรอบ มีลักษณะคล้ายเศียรสามเศียร ชาวบ้านจึงเรียกว่า "สามพระยา" จนติดปาก เลยใช้ชื่อว่า "ตำบลสามพระยา" มาจนทุกวันนี้ เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2542 ได้มีหมู่ที่ 7 ขึ้นมาอีก 1 หมู่บ้าน คือ บ้านเขากระปุกพัฒนา และเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2544 ได้มีการแบ่งแยกหมู่ 8 ขึ้นมาอีกหนึ่งหมู่บ้าน คือ บ้านโครงการพัฒนา
     องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยาได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลสามพระยา โดยประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 ซึ่งมีผลบังคับเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2540