การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา

     เพื่อที่จะให้มีการ รวบรวม จัดระบบ เผยแพร่ ถ่ายโอนความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพาระยา ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ทันเวลา และทันเหตุการณ์ จะส่งผลให้การปฏิบัติงานของคนในองค์การบริหารส่วนตำบลมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization )

     ดังที่ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ กำหนดให้ส่วนราชการ มีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน
 


     แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 1
     "การส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ"
                ประมวลจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา
                ประมวลจริยธรรมข้าราชการฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา
                ประมวลจริยธรรมข้าราชการฝ่ายสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา


     แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 2
     "การจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"
        ความรู้ด้านกฎหมายในการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                 พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475
                 พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508
                 พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510
        คู่มือการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


     แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 3
     "การส่งเสริมจิตสำนึกและพฤติกรรมการปฏิบัติ โดยยึดมั่นตามหลักธรรมาภิบาล หลักคุณธรรม จริยธรรม"
                 ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต
                 ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ
                 ธรรมะที่แท้จริงก็คือการศึกษาตัวเราเอง
                 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา
                 นโยบายองค์กรที่ดี
                 แผนจัดการความรู้


     แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 4
     "การพัฒนาความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล"
                 พระราชกฤษฎีกาและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
                 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ2542
                 ระเบียบการประชุมสภาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2)
                 ระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
                 ระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา ปี 2547
 

Thai Arabic Chinese (Simplified) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese 
 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้13
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้119
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้806
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว628
mod_vvisit_counterเดือนนี้2728
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว4154
mod_vvisit_counterทั้งหมด549031

We have: 9 guests online
IP: 3.238.112.198
Today: พ.ค. 24, 2024


 
QR Code
อบต.สามพระยา

 องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โทร.032-706421-22
งานจัดเก็บรายได้ โทร. 063-2405100

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ลิขสิทธิ์ © 2555-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด