อังคาร, 02 มี.ค. 2021
หน้าหลัก การจัดการความรู้ KM

กรุณาเลือกภาษา

Thai Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean

ดาวน์โหลดแนะนำ

QR Code อบต.สามพระยา


การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา

     เพื่อที่จะให้มีการ รวบรวม จัดระบบ เผยแพร่ ถ่ายโอนความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพาระยา ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ทันเวลา และทันเหตุการณ์ จะส่งผลให้การปฏิบัติงานของคนในองค์การบริหารส่วนตำบลมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization )

     ดังที่ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ กำหนดให้ส่วนราชการ มีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน
 


     แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 1
     "การส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ"
                ประมวลจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา
                ประมวลจริยธรรมข้าราชการฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา
                ประมวลจริยธรรมข้าราชการฝ่ายสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา


     แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 2
     "การจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"
        ความรู้ด้านกฎหมายในการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                 พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475
                 พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508
                 พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510
        คู่มือการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


     แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 3
     "การส่งเสริมจิตสำนึกและพฤติกรรมการปฏิบัติ โดยยึดมั่นตามหลักธรรมาภิบาล หลักคุณธรรม จริยธรรม"
                 ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต
                 ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ
                 ธรรมะที่แท้จริงก็คือการศึกษาตัวเราเอง
                 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา
                 นโยบายองค์กรที่ดี
                 แผนจัดการความรู้


     แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 4
     "การพัฒนาความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล"
                 พระราชกฤษฎีกาและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
                 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ2542
                 ระเบียบการประชุมสภาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2)
                 ระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
                 ระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา ปี 2547